FOKUSOMRÅDE

Miljö & klimat

Vi fokuserar alltmer på hur vi kan förse våra kundermed högkvalitativa produkter som också hjälper dematt minska sin klimatpåverkan och energiförbrukning.

Inom vår egen verksamhet har vi en lång erfarenhet av att arbeta för att minska vår klimatpåverkan, förbättra vår energieffektivitet och vara en ansvarsfull granne genom att åtgärda gamla problem, till exempel sanera förorenad mark och förorenat vatten.

Ambition 2030

Nynas strävar efter att kontinuerligt förbättra sin energieffektivitet och minska klimatpåverkan inom produktion, verksamhet och transport genom olika program. Vi kommer att övervaka och förbättra tillämpliga miljöaspekter och meddela tydliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG). 

Minska klimatpåverkan

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och våra utsläpp till luft, hav och land och kommer att övervaka alla utsläpp från vår verksamhet enligt GHG-protokollet. 2022 fastställde vi mål för minskning av scope 1 och 2 till 2030 och 2050 med målet att bli klimatneutrala 2050*. Vårt minskningsmål till 2030 är att sänka våra scope 1- och 2-utsläpp med 50 000 ton CO2-ekvivalenter jämfört med basåret 2017 (exklusive utsläppen i Harburg).

Miljöprogram

Vi har pågående program för att förbättra vår energieffektivitet. Inom alla våra verksamheter håller vi på att införa alternativa energikällor med lägre klimatpåverkan, till exempel genom att övergå från olja till naturgas.

* I enlighet med EU:s mål att ha en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser.

Nynas har åtagit sig att minska sin egen miljöpåverkan och vårt mål är att bli klimatneutralt
till 2050.