Stödjer en hållbar omställning

Att få vår värld att gå runt – lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle.

Ett företag klarar sig inte i nästan 100 år om det inte kan erbjuda något unikt. Nynas har de produkter som samhället behöver och den kunskap som krävs för att tillhandahålla funktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

När länder utvecklar sina ekonomier finns Nynas där som stöd, och bidrar till viktig infrastruktur och rena energitillämpningar som är avgörande för samhället.

Ta till exempel vindkraftverk. De är avgörande för ett snabbt växande marknadssegment som genererar förnybar energi. Våra nafteniska specialprodukter håller vindturbiner smorda så att de snurrar friktionsfritt. Nynas transformatorvätskor används också för att isolera och kyla transformatorer i transmissionsnäten till vilka vindkraftverk och andra energikällor är anslutna.

Bitumen är en annan viktig ingrediens i världens infrastruktur. I takt med att infrastrukturprojekten växer och underhållsbehovet ökar finns det en stor efterfrågan på Nynas bitumenprodukter, särskilt för asfaltstillämpningar. Vår bitumen används för att bygga och underhålla vägar, broar och landningsbanor på flygplatser, och eftersom den är 100 procent återanvändbar bidrar den till den cirkulära ekonomin.

Ökad cirkularitet

När vi fortsätter att utvecklas för framtiden är vårt fokus – och vårt ansvar – att stärka vår roll som en nyckelaktör under omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi uppnår detta genom att minska vår egen miljöpåverkan och genom att fortsätta att utveckla hållbara produkter och lösningar som ger våra kunder längre livslängd och ökad cirkularitet.

Hållbarhet är en del av vår värdekedja, från hur vi använder kolväten på ett hållbart sätt för att tillverka våra produkter till en effektiv försörjningskedja, logistik och produktanvändning.

Minskning av utsläppen

Vi förädlar och uppgraderar kolvätebaserade råvaror och omvandlar dem till produkter som i många fall inte ger upphov till några växthusgasutsläpp under användningsfasen. Nynas produkter förlänger livslängden för kundernas tillämpningar och bidrar till att minska miljöpåverkan.

Tack vare närheten till våra kunder kan vi förkorta ledtiderna och de avstånd som våra varor måste resa.

Nynas har åtagit sig att minska sin egen mijöpåverkan och vårt mål är att bli klimatneutralt till 2050*. Vi kommer att övervaka alla våra operativa utsläpp enligt GHG-protokollet.

Vår vision för Nynas är att bygga vidare på vår roll som branschens innovationsledare och driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Som organisation kommer Nynas att vara fokuserad, lönsam och hållbar på alla sätt och vis.

* I enlighet med EU:s mål att ha en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser

Några exempel

Här är några exempel på hur våra produkter kan bidra till en hållbar utveckling, till exempel hur de kan återvinnas och förbruka mindre energi när de används. På så sätt stödjer vi även våra kunders ambitioner, så att de i sin tur kan uppfylla sina kunders krav.