Bolagsstyrning

God bolagsstyrning är grundläggande för Nynas, och målet är att säkerställa en sund och korrekt styrning av bolaget.

De bindande interna bolagsstyrningsinstrumenten är bolagsordningen antagen av årsstämman och arbetsordningen för Nynas styrelse antagen av styrelsen, anvisningarna till verkställande direktören för Nynas, anvisningar för den finansiella rapporteringen till styrelsen styrelsen, anvisningarna för de kommittéer som nominerats av Nynas styrelse samt finanspolicyen.

Utöver dessa bolagsstyrningsinstrument finns också ett internt styrsystem som innehåller ett antal policyer och bindande regler med riktlinjer och instruktioner för koncernens verksamhet och anställda. Dessa inkluderar regler för efterlevnad av konkurrenslagstiftning, policyer som förbjuder bestickning och annan korruption och operativa handböcker som fastställer redovisnings- och rapporteringsregler. Utöver övergripande policyer definieras även huvudbetsprocesser och instruktioner.

Visselblåsarsystem

Nynas har ett visselblåsarsystem för anställda och andra som omfattas av lagstiftningen. Mer om systemet samt eventuell rapportering kan du finna här

 

Styrningsstruktur i Nynas AB

Governance structure Nynas SWE.jpg