Reach

I december 2006 enades Europaparlamentet om en ny kemikalieförordning: REACH, som står för "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances", vilket på svenska blir registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Regelverket började gälla den 1 juni, år 2007 i alla medlemsstater inom EU.

REACH bygger på tanken att branschen själv är bäst lämpad för att säkerställa att de kemikalier som tillverkas och sätts på marknaden i EU inte negativt påverkar människors hälsa eller miljön. Industrin måste därför ha kunskap om de inneboende egenskaperna hos de ämnen som används och de risker som är förknippade med dem.

De som använder  kemiska ämnen (så kallade nedströmsanvändare) har också skyldigheter i REACH, bland annat att kommunicera tillbaka till leverantören om, till exempel, nuvarande användning och riskminskande åtgärder. Detta är en stor skillnad till den tidigare lagstiftningen, där kommunikationen endast var enkelriktad; nedåt i distributionskedjan.

REACH implementeras stegvis och från och med 2018 ska alla ämnen som tillverkas eller importeras över ett ton/år vara registrerad. Ämnen med hög volym, såsom en mängd petroleumprodukter registrerades redan 2010.

En stor del av Nynas arbete med REACH genomförs inom Concawe, som samordnar forumet för informationsutbyte för petroleumämnen. Concawes medlemsföretag bidrar aktivt och Nynas är engagerad i många av Concawes/REACH’s arbetsgrupper.

Registrering av Nynas produkter

Nynas har hittills registrerat alla petroleumämnen som för närvarande tillverkas och importeras av Nynas i Europa.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Nynas övervakar ändringar i kandidatlistan för SVHC (Substances of Very High Concern). Från och med 2016 innehåller Nynas produkter inte något ämne som ingår på kandidatlistan. Om ett ämne som används i någon av Nynas produkter adderas till kandidatlistan, kommer Nynas att kommunicera detta via våra säkerhetsdatablad.

REACH-liknande kemiska lagstiftningar tas fram i många länder runt om i världen. Nynas följer aktivt utvecklingen för att säkerställa efterlevnaden.

Om du har några frågor om REACH eller andra nationella kemiska lagstiftningar, kontakta producthse@nynas.com

Mer information på internet

European Chemicals Agency  
Concawe – the oil companies’ European organisation for environment, health and safety in refining and distribution  
Eurobitume - European Bitumen Association