Skattestrategi

Denna skattestrategi gäller för alla Nynas-koncernföretag. Nynas anser att offentliggörandet av denna skattestrategi är att uppfylla den brittiska skyldigheten att enligt paragraf 16.2 i schema 19 i Finance Act 2016 offentliggöra Nynas skattestrategi under innevarande räkenskapsår.

Styrning

Ansvaret för Nynas skattestrategi och dess ramverk ligger inom styrelsens ansvar som omfattar att se till att effektiva system finns på plats för uppföljning och kontroll. Detta övervakas av revisionsutskottet, som representerar styrelsen, genom regelbunden rapportering av bolagets skattesituation från CFO. Den externa revisionen och revisionsberättelsen inkluderar granskning av skatt och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. Det dagliga ansvaret för vart och ett av dessa områden ligger hos skattechefen, som rapporterar till finansdirektören som i sin tur rapporterar till CFO. Skattestrategin stöds av ett ramverk för skattestyrning, vilket överensstämmer med Nynas bredare ramverk för risk och kontroll. Övervakning och rapportering av skatterisker och kontroller regleras av en central skattegrupp och lokal ledningspersonal. Viktiga exponeringar och skattemässiga problem rapporteras till, och beaktas av, revisionskommittén vid behov men minst årligen med skriftliga protokoll av de möten som hålls.

Förvaltning av skatteexponering

Som en stor multinationell organisation med verksamhet i mer än 30 länder är Nynas utsatt för en mängd olika skatter och relaterade risker. Dessa kan grupperas under följande rubriker:

 1. Skatteöverensstämmelse och rapportering avser risker i samband med överensstämmelsefel såsom inlämning av sena och felaktiga deklarationer, misslyckande med att lämna in fordringar inom den fastställda tidsramen eller där finansiella eller operativa system och processer inte är tillräckligt robusta för att stödja skatteöverensstämmelse och rapporteringskrav.
 2. Transaktionsrisker uppstår när transaktioner utförs eller åtgärder vidtas utan att lämpliga hänsyn tas till gällande skattelagstiftning eller om extern rådgivning anlitats men implementerats felaktigt.
 3. Ryktesrelaterade risker handlar om, utöver de finansiella riskerna, den bredare påverkan skatterisken kan ha på Nynas förhållande till sina intressenter, inklusive aktieägare, kunder, skattemyndigheter och allmänheten.
 • Nynas ser till att hantera sin skatterisk på ett liknande sätt som sina övriga operativa risker. En lokal chef / ekonomichef tar i allmänhet ansvar för att identifiera, hantera och övervaka skatterisker inom respektive verksamhet. Lokal förvaltning stöds av den centrala skattegruppen
 • Den centrala skattegruppen består av finansdirektören, skattechefen, momschefen och en specialist på transferprissättning, som är baserad i Stockholm, Sverige. Förutom sin övervakningsroll ger de råd till Nynas-koncernens företag inom skatterelaterade frågor, utför eller bistår med skatteansökningar, hanterar förhållandet med skattemyndigheterna och hjälper till med skatterevisioner och olika former av skatte- och finansiell rapportering. Interna kontroller finns med syfte att identifiera, kvantifiera och hantera viktiga risker. Den centrala skattegruppen ansvarar också för interprissättningsdokumentationen av transaktionerna inom Nynas Group.
 • I förekommande fall ser Nynas till att samarbeta med skattemyndigheterna för att lösa problem, risker och osäkra skattepositioner. Den subjektiva karaktären hos många skatteregler betyder emellertid att det ofta är omöjligt att undvika alla kända skatterisker. Som ett resultat kan Nynas vid varje givet tillfälle utsättas för finansiella och ryktesrelaterade risker som uppstår i samband med skattefrågor.

Skatteöverensstämmelse och förhållande till skattemyndigheterna

 • Nynas strävar efter att efterleva skatteanspråk, skatterapportering och skattebetalningsskyldigheter globalt.
 • Nynas strävar efter att upprätthålla ett öppet och transparent förhållande med skattemyndigheterna i de länder där Nynas verkar. Detta kan ske i form av att diskutera och försöka lösa ett känt problem innan den aktuella deklarationen lämnas in.
 • Från tid till annan kan Nynas syn (eller dess rådgivare) om lämplig skattebehandling i ett givet fall skilja sig från skattemyndigheternas åsikt. Om sådana omständigheter uppstår kommer Nynas att arbeta konstruktivt och proaktivt med de berörda skattemyndigheterna i syfte att uppnå en lösning på alla frågor som uppkommer.

Skatteplanering

 • Om man genomför skatteoptimeringsåtgärder ska de vara inom lagen, inklusive lagens anda.
 • Nynas anser att bolaget har ett ansvar att betala en lämplig skatt i var och en av de jurisdiktioner där Nynas är verksamt. Nynas strävar efter att balansera detta med sitt ansvar för aktieägare och kunder att strukturera sina angelägenheter på ett effektivt sätt.
 • Extern rådgivning kan sökas i samband med skatteplanering eller områden med komplexitet eller osäkerhet för att stödja Nynas i efterlevandet av sin skattestrategi.
 • Nynas tolererar inte skatteflykt, och inte heller tolererar Nynas medverkan till skatteflykt där någon agerar på uppdrag av Nynas.

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75